SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DATAINFO.SI 2023/2 ZA IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV IN OSTALIH STORITEV

Splošna določila

1. člen

 

Splošni pogoji poslovanja družbe DATAINFO.SI, d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe storitev, katerih izvajalec je družba DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izvajalec), ter obveznosti naročnika.

Predmet pogojev je lahko:
– izvajanje storitve pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO – ang. Data Protection Officer) v skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 (Uredba GDPR),
– izvajanje storitve nadomestne pooblaščene osebe ali pomočnika DPO,
– izvajanje storitve GDPR svetovalca, ki opravlja vlogo, primerljivo z DPO, pri čemer se natančen obseg zadolžitev opredeli v osnovni pogodbi,
– pregled stanja, priprava osnutkov, predlogov in svetovanje na področju varstva osebnih podatkov,
– priprava predloga ali osnutka dokumenta Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (ang. DPIA) v skladu s 35. členom Uredbe GDPR oz. svetovanje v zvezi s tem,
– izobraževanje zaposlenih in/ali vodstvenih delavcev pri naročniku (osebno preko spleta, v živo ali preko posnetka),
– razno drugo svetovanje na področju varstva osebnih podatkov po dogovoru z naročnikom,
– svetovanje pri implementaciji Sistema upravljanja informacijske varnosti (SUIV ali SUVI, ang. ISMS),
– uporaba produktov, portalov, spletne trgovine, obrazcev,
– druga opravila, storitve, aktivnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o poslovnem sodelovanju.

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o poslovnem sodelovanju v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika in dopolnjujejo pogodbo med naročnikom in izvajalcem. Splošni pogoji zavezujejo pogodbenika kot pogodbena določila.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati naslednji dan po objavi na spletni strani datainfo.si ali po poslanem pisnem obvestilu naročniku.

 

2. člen

 

Cene ne vsebujejo DDV; DDV vedno bremeni naročnika. Stroški potovanj niso zajeti v pogodbeno določeno ceno in se obračunajo posebej, skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obveznosti za dodatno opravljene storitve se obračunajo ločeno, skladno s cenikom izvajalca oz. kot je določeno v pogodbi o poslovnem sodelovanju. Cena se enkrat letno poviša v skladu z letno rastjo stroškov dela v Republiki Sloveniji; če je rast stroškov dela višja od 4 % letno, pa pogosteje.

 

3. člen

 

Izvajalec se zavezuje svoja dela in naloge opravljati kot dober strokovnjak in v izvedbo del vložiti vse svoje znanje in izkušnje.

Naročnik se izrecno strinja, da lahko izvajalec kadarkoli angažira tretje osebe, ki bodo v imenu in za račun izvajalca delno ali v celoti opravljale storitve po pogodbi o poslovnem sodelovanju.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta zagotavljali ažuren pretok informacij in nasprotno pogodbeno stranko obvestili o vsem, kar bi lahko vplivajo na predmet in izvedbo pogodbe.

4. člen

 

Poslovna skrivnost, skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti, zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij,
– ima tržno vrednost,
– imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Informacije z naravo poslovne skrivnosti so lahko:
– materializirane: zlasti dokumenti, zapisi, tabele, načrti, sheme, skice, fotografije, risbe, formule, kalkulacije, diagrami, programsko orodje, vsi nosilci elektronskega zapisa podatkov, računalniške baze podatkov, tehnološke in druge rešitve,
– nematerializirane: zlasti vsako ustno seznanjanje s podatki, informacijami, raziskovalne ideje, posredovane izkušnje, ideje o izvedbenih rešitvah in drugih rešitvah, razgovori o strategijah oz. taktikah, načrtih, projektih.

Kot poslovna skrivnost se štejejo vsi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba in vsi podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom, zlasti pa vsa znanja ter vedenja in vsi zapisi v kakršni koli obliki, ki se nanašajo na:
– načrtovanje in izvajanje razvojnih, raziskovalnih, projektnih, analitskih in proizvodnih tehničnotehnoloških aktivnosti družbe, organizacijo dela ter rezultate teh aktivnosti, oziroma vsi načrti in poročila o izvajanju načrtov razen letnega poročila, ki je dostopno javnosti,
– znanje, pridobljeno na podlagi licenčnih in avtorskih pogodb, pogodb know–how, joint-venture pogodb in izpopolnitvah postopkov oziroma dela,
– finančni položaj in aktivnosti,
– investicije, investicijske elaborate, analize in projektne rešitve, skice, obratovalno dokumentacijo,
– ponudbe za natečaje, javne razpise in ponudbe dane točno določenim osebam,
– računalniške uporabniške aplikacije in sistemske produkte in tudi razna gesla za dostop do portalov, aplikacij ali drugih pomembnih delov, ki so pomembni za koncept.

Kot poslovna skrivnost se ne štejejo podatki, informacije, vsebine pogovorov in dejstva, za katere je dokazano, da so bila:
– v javnosti pred posredovanjem informacij stranki, ki jih je prejela, ali nato objavljena brez kršitve pogodbe,
– prejemni stranki poznana pred razkritjem s strani druge stranke,
– upravičeno prejeta s strani tretje osebe brez kršitve tega dogovora,
– neodvisno razvita s strani prejemne stranke.

Ta dogovor o nerazkrivanju je neobvezujoč za pravne obveznosti pred sodišči ali pred izvajanjem uradnih organov.

Naročnik dovoljuje, da ga izvajalec navaja kot referenco in podatek razkrije na svoji spletni stran in podobnih gradivih.

 

5. člen

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta poslovne skrivnosti uporabljali izključno za dosego namena pogodbe in ostalih namenov poslovanja naročnika. Pogodbeni stranki sta zavezani, da zaupne podatke ščitita pred nepooblaščenim dostopom in jih uporabljata z enako skrbnostjo kot svoje lastne zaupne podatke – s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Varovanje poslovne skrivnosti je obvezujoče tudi za vse sodelavce vsake od strank. Pogodbeni stranki bosta posredovali zaupne informacije lastnim sodelavcem samo za izvedbo pogodbenih storitev, sodelavci pa so zapriseženi delovnopravnemu in pogodbenem varovanju zaupnih podatkov tudi po končanih pogodbenih delih. Izvajalec lahko najame podizvajalce, zunanje sodelavce ali tretje osebe za dokončanje pogodbenih storitev.

Izvajalec je zavezan k spoštovanju varstva osebnih podatkov in zagotovljanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Dostop do sistemov za obdelavo podatkov mora izvajalec zaščititi pred uničenjem ali izgubo in vstopom nepooblaščenih oseb.

Nadalje se izvajalec zavezuje pri zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov naročnika ravnati skladno z zakonskimi določili. Izvajalec mora seznaniti sodelavce glede varovanja podatkov in jih pisno zavezati k varovanju le-teh. Izvajalec zagotovi varovanje podatkov tudi po končanju oz. preteku pogodbe.

 

6. člen

 

Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ostane v veljavi še 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Pogodbeni stranki se bosta nemudoma medsebojno obvestili o tem, da je nepooblaščena tretja oseba pridobila podatke z naravo poslovne skrivnosti in bosta po svojih najboljših močeh sodelovali pri uveljavljanju pravic proti tretji osebi.

 

7. člen

 

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

 

8. člen

 

Izvajalec ni odgovoren za morebitno neposredno, posredno, naključno ali posebno poslovno ali neposlovno škodo, vključno s finančno izgubo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve svetovanja, nepooblaščenega dostopa ali spremembe naročnikovih podatkov, izjav ali dejanj katerih koli tretjih oseb pri izvajanju storitev ali kakršne koli druge zadeve, ki se nanaša na izvedbo storitev.

Izvajalec ni odškodninsko ali drugače odgovoren za morebitno neizvajanje ali zamudo pri izvajanju svojih obveznosti na podlagi teh pogojev, če je neizvajanje ali zamuda posledica okoliščin zunaj izvajalčevega razumnega nadzora.

Naročnik razume in se strinja, da od izvajalca ne more terjati nobenega zneska v zvezi z izgubo dobička, podatkov ali dobrega imena ali kakršne koli druge neposredne, naključne, posredne ali druge škode v zvezi z zahtevki, ki izhajajo iz pogodbe, ne glede na to, ali je bila predvidena verjetnost takšne izgube ali škode.

V primeru odgovornosti izvajalca za izgubo ali škodo, h kateri so prispevale tudi druge osebe, je odgovornost izvajalca omejena na delež celotne izgube ali škode, ki temelji na prispevku izvajalca k izgubi ali škodi glede na prispevke drugih. Nobena izključitev ali omejitev odgovornosti drugih odgovornih oseb ne more izključiti sorazmerne odgovornosti izvajalca. Višina skupne odškodnine ne sme presegati 2-kratnika zneska plačil v zadnjih 12 mesecih, ki so predmet pogodbe.

9. člen

 

Izvajalec je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine. V kolikor ni predhodno pisno dogovorjeno drugače, naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, in se izrecno zavezuje, da bo dosledno spoštoval zakonodajo, ki ureja pravice intelektualne lastnine, zlasti avtorsko pravico.

 

10. člen

 

Naročnik s sklenitvijo pogodbe pridobi pravico do uporabe rešitev izključno za svojo lastno interno poslovno rabo in ne za nadaljnjo ponovno uporabo v okviru svoje dejavnosti (npr. distribucijo, plačljivo ali brezplačno).

Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar naročnik izbere morebitno brezplačno rešitev ali v morebitnem testnem obdobju.

 

11. člen

 

Pogodba velja za obdobje, ki je določeno s pogodbo ali temi splošnimi pogoji. V kolikor naročnik odpove pogodbo pred potekom časovnega obdobja določenega v pogodbi, je dolžan izvajalcu plačati dogovorjeno mesečno/letno naročnino do izteka obdobja, ki je bilo določeno s pogodbo.

Če je predmet pogodbe mesečna/letna naročnina na storitve/produkte in če katera od pogodbenih strank ne odpove pogodbe v pisni obliki najkasneje dva meseca pred potekom pogodbe, se pogodba avtomatično podaljša za obdobje 12 mesecev.

 

12. člen

 

Pogodbeni stranki se obvežeta reševati morebitne medsebojne spore sporazumno. V kolikor sporazuma tako ni mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

Posebne določbe

13. člen

 

Ko naročnik izvajalca v skladu s pogodbo imenuje kot svojo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), kot nadomestno pooblaščeno osebo ali pomočnika DPO, ali kot svetovalca na področju varstva osebnih podatkov po dogovoru z naročnikom, se naročnik s to pogodbo obvezuje, da bo:
– imenoval vodjo projekta in/ali kontaktno osebo na strani naročnika, pri čemer je naročnik odgovoren za vse vodstvene odločitve v zvezi z izvedbo storitev in implementacijo dokumentacije,
– posredoval zahtevane podatke, vire, interne akte in druge interne dokumente podjetja ter vse podatke, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo naročila,
– izvajalcu posredoval točne in popolne informacije, pri čemer se od izvajalca ne pričakuje dodatna preverba točnosti in popolnosti posredovanih informacij,
– omogočil dostop do delovnih prostorov in zaposlenih po predhodni najavi izvajalca,
– v projektno skupino imenoval kompetentne člane, v kolikor je imenovanje projektne skupine potrebno.

 

14. člen

 

Z nakupom izdelka oziroma storitve preko spletnih strani DATAINFO.SI se naročnik strinja s temi splošnimi pogoji, kot tudi posebnimi določbami, ki so (glede posameznega izdekla ali storirve) navedeni v okviru spletne strani. Naročilo podano v okviru spletne strani se zaključi z opravljenim plačilom. Dostop do rešitev naročnik prejme, ko izvajalec prejme plačilo za naročeno storitev. Če je dogovorjeno, da se bodo plačila poravnala mesečno in naročnik zamuja s plačilom, si izvajalec pridržuje pravico, da začasno ali trajno onemogoči dostop do rešitev.

 

15. člen

 

Če ni pisno dogovorjeno drugače, se z nakupom storitve »Svetovalec ZVOP-2,« ki deluje v okviru portala za varstvo osebnih podatkov DATAINFO.SI, sklene naročniško razmerje sklene za določen čas 12 mesecev. V primeru, da se pogodba pisno ne odpove najkasneje dva meseca pred iztekom posameznega 12-mesečnega obdobja, se pogodba avtomatsko podaljša za enako obdobje 12 mesecev.

 

16. člen

 

Določene rešitve (npr. Portal za varstvo osebnih podatkov DATAINFO.Si, storitve spletnih strani DATAINFO.SI) so praviloma za uporabo dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Izvajalec si pridržuje pravico do občasnih omejitev dostopa do rešitev zaradi tehničnih razlogov ali zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si izvajalec pridržuje pravico tudi do daljših omejitev dostopa do rešitev, vendar praviloma le ob nedeljah.

 

17. člen

 

V primeru, da se naročnik oz. naročnikovi sodelavci prijavijo na brezplačno/neplačljivo izobraževanje/seminar/delavnico izvajalca, pa se ga ne morejo udeležiti, so se dolžni nemudoma oz. pravočasno odjaviti, sicer lahko izvajalec zaračuna “No Show Fee” v višini 20 EUR.

 

 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo s 14. 2. 2023 in nadomestijo splošne pogoje poslovanja izvajalca 2022/9.